TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK...

TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA.Bağlantı

TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA.Bağlantı

TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA.Bağlantı

TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA.Bağlantı

TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA.Bağlantı
06 Mart 2020 - 14:05

TECNO MOBILE, TÜRKİYE’DE. CAMON VE SPARK AKILLI TELEFON SERİSİ İLE SADECE VODAFONE’DA.
 
●Kameraodaklı CAMON 12 Air -4GB RAM + 64GB ROM (128GB'a kadaryükseltilebilir), ÜçlüArkaKamera (16 + 2 + 5) MP ve 8MP AI Selfie Kamera, 6.55”NoktaEkranve 4000 [email protected] 1649 TL
●Spark 4 Lite - 8 MP ÖnveArkaKamera, 6.52”NoktaÇentikEkran, 2GB RAM + 32GB ROM (128GB'a kadaryükseltilebilir), 4000 mAhBatarya @ 1049 TL
● CAMON 12 Air & SPARK 4 LiteürünlerineVodafone mağazalarındanve Vodafone Online Mağaza’danulaşılabilir. 
06 Mart 2020, İstanbul, Türkiye - Gelişmekteolan 60 pazarda var olanpremiumakıllıtelefonmarkası TECNO Mobile, bugünkameraodaklıCAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleriilegelişmişTürkiyeakıllıtelefonpazarınagirişiniduyurdu.
TECNO, Avrupa'dakipozisyonunugenişletmeaçısındanTürkiye'ninönemininfarkında. Türkiye%95 oranındaakıllıtelefonsahibitüketiciprofiliilesadecegelişmişdeğil, aynızamandayenimarkalaravedahayeniteknolojilereaçıkakıllıtelefonpazarlarındanbiri.
Satışhacminin %85i, 1600 TL - 3200 TL fiyataralığındaakıllıtelefonlarolan TECNO, ortaveüstdüzeyakıllıtelefonlarsunmastratejisiileTürkiyepazarınıngerekliliklerineuygunolduğunufark ettiveçığıraçanürünleriileTürktüketicilerinikameraodaklıyaklaşımıveakıllıtelefonürünleriylehem genelve hemkameradeneyiminigeliştirmeyihedefliyor. TECNO Mobile, anaşirketiolanTranssion Holdingsiçinanahtarkonumunda. Transsion Holdings,IDC 2019 verilerinegöreAfrika pazarındacep telefonuveakıllıtelefonsıralamasında 1. sırada, global cep telefonusıralamasındaise 4. sıradayeralıyor.
Manchester City FutbolKulübü'nünküreselişortağıolan TECNO Mobile, Türkiyepazarıiçin debuişbirliğinidevamettiriyor. Tüketicilereulaşmakiçin TECNO Mobile, hedefkitlenintükettiğitemeltemasnoktalarınıkapsayan 360 derecelikbirmarkakampanyasıyürütecek. İletişim,“ŞampiyonlarınSeçimi” adlıanamesajetrafındatoplananacak.
TECNO Mobile, dünyanınöndegelenküreselhücreselservissağlayıcısı Vodafone ileortaklığınıduyurmaktangururduyar. TECNO ve Vodafoneözellikle Afrika kıtasıpazarıgelişirkengüçlübirişbirliğitarihçesinesahiptir.
 
 Türkiye'ninliderteknolojiiletişimşirketi Vodafone, 3.000perakendemağazasıve e-ticaretkanallarıaracılığıile 23,4milyonmobilaboneyehizmetvermektedir. TECNO, hem Vodafone hem de TECNO tüketicilerinin her ikidünyanın da eniyisinikazanacağındanemindirve TECNO, buişbirliğisayesindeTürkiye'nineniyikapsamaalanınasahippremiumakıllıtelefonmarkasıolacaktır.
Bu ortaklıksayesinde TECNO akıllıtelefonlarıolan CAMON 12 Air ve Spark 4 Lite modelleri, öncelikliolarak www.vodafone.com.tr ve Vodafone Yanımdamobiluygulamasıaracılığıylasatışasunulacak, ayrıcaVodafone mağazalarında da yerlerinialacaktır.

Talha Masharka(TECNO Mobile TürkiyeveOrtaDoğuBölgeYöneticisi)sözlerineşuşekildeyerverdi;“Türkiye, TECNO Mobile'ınAvrupa'dakigenişlemesiiçinçokönemlivesonundabunoktayaulaştığımıziçinmutluyum. Vodafone gibigüçlübirişortağıileTürkiye'dekazanacağımızbiryolculuğaçıkacağımızdaneminiz. İkicihaz CAMON 12 Air ve SPARK 4 Lite, fotoğraf, ÜçlüKamera, KeyifliTasarım, ÜstünperformansveYüksekKapasitelipilolarakTürkiyepazarıdüşünülerekpiyasayasunuldu. Türktüketicilerinin TECNO ürünleriilekendilerinedeğerkatacaklarındanveyüksekkaliteliürünlervesağlambirservisağıileTürkiyepazarınaiyihizmetvereceğindeneminiz.”
Ender Tunç (TECNO Mobile TürkiyeÜlkeMüdürüYardımcısı) sözlerineşuşekildeyerverdi;“TECNO Mobile tüketicimerkezlibirmarkadırveolağanüstürekabetçiürünportföyümüzdenCAMON 12 Air ve Spark 4 Lite'ısunmaktanbüyükmutlulukduyuyorum. Türkiye'dekiyolculuğumuzagüçlüvekameraodaklıCAMON 12 Air cihazıilebaşlıyoruzvebununyanısıra, belirlenenfiyatınakarşılıkçokdahafazlasınısunan Spark 4 Lite'ı da tanıtıyoruz. Türkiye, TECNO Mobile içinkilitönemesahiptirvetüketicilerietkilemekiçinelimizdengelen her şeyyapacağız. TECNO Mobile'ınsahipolduğuürünportföyününtanıtımıyla, Türktüketicileriningenişbirkesiminehitapedeceğimizdeneminiz. GelişmişbirpazarolduğunubilerekilerleyenzamanlardaTürktüketicilerinihtiyaçlarınaözelcihazlarda üreteceğiz.“
Yolculuğumuzalideroperatör Vodafone ilebaşlamaktanmutlulukduyuyoruzve her ikimarkanıngüçlüyönlerininTürktüketicilereiyihizmetedeceğindeneminiz. Vodafone'unsahipolduğuetkinçevrimiçiveçevrimdışıvarlığıilegüçlübirerişimhedefimizvar.“GlobalDüşün, YerelHareket Et”, TECNO Mobile'deyaşayanherkesiniçselleştirdiğibirfelsefedirveönümüzdekiyıllardabufelsefeyidoğrulayanürünleri de pazaraduyuruacağız .“dedi.
Engin Aksoy (Vodafone TürkiyeİcraKuruluBaşkanYardımcısı)şöylekonuştu:“TümdünyadaolduğugibiTürkiye’de de ‘teknolojiiletişimişirketi’olmavizyonuylaçalışmalarımızısürdürüyoruz.Teknolojiüreten, teknolojideinovasyonyapanbirkurumolmayıhedefliyoruz.Teknolojimizleherkesiçinçözümolacakbirdijitalgelecekoluşturulmasınakatkıdabulunabileceğimizeinanıyoruz.Müşterilerimizinihtiyaçduyduğuveistediğiyeniteknolojileri test etmekveüretmekiçinçalışıyoruz. ‘Öncedijital’düşünenbirzihniyetibenimsiyorvetümkanallarımızdadijitalleşmeyeodaklanıyoruz.Bu kapsamda, TECNO Mobile ürünlerini detümTürkiye’dedijitalkanallarımızüzerindenmüşterilerimizesunacakolmanınheyecanınıyaşıyoruz. Bu ürünlerinbenzersizteknolojisinin Vodafone ayrıcalıklarıylabirleştiğindetüketicilerimizindijitaldeneyiminieşsizkılacağınainanıyoruz. Herkesiçinçözümolacakbirdijitalgeleceğininşasıiçinçalışmayadevamedeceğiz.”
 
SıradışıTECNO akıllıtelefonlar, Türkiye'ninuzunluğunuvegenişliğinikapsayacakolağanüstübirServisağınasahiptir.
 
CAMON 12 Airve SPARK 4 Liteürünlerihakkındadetaylıbilgileraşağıdadır;
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMON 12 Air Ana Özellikler:
ÜçlüKameranınveÜstünFotoğrafçılığınBüyüsünüYaşayın–KendiSegmentindeEnİyisi.
CAMON Air 12, 16MP birincilkameranınbüyük f / 1.8 diyaframaçıklığıveçözünürlükverenksunumundaileriyedoğrubüyükbirsıçramaolan 5P lens kombinasyonuilebirarayagelensınıfınıneniyisiüçlüarkakamerakurulumuyladonatılmıştır. 2MP derinlikalgılayan lens gerçekportreleriçinmükemmelşekildeuygundurveüsttekibuzlanma, insangözüyleaynıgörüşaçısınasahipekbir 5MP 120 ° Ultra GenişLenstir. Bu, kullanıcıların tam olarakgörebileceğigibisınırsızgenişaçılıfotoğraflarçekmesinisağlarvemakrofotoğrafçılıkta da yardımcıolur. Ayrıca, tüketiciler, kullanıcılarınarkadaşlarınızlaveailenizleçeşitlieğlenceliveilhamvericianlaryaratmalarınısağlayan AR modununkeyfiniçıkarabilir.
Selfie meraklılarıiçin, f / 2.0 diyaframaçıklığınasahip 8MP AI selfie kamerave 81° genişaçılıveekranflaşlı 4P Lens, ne türsahnelerveaydınlatmakoşullarıyaşarsanızyaşayın, dahakaliteliselfie'lervegrupfotoğraflarıiçindahafazlaışıkyakalamayayardımcıolur. Cihazdahaiyigörüntüvegüzelleştirmeiçin 240 yüznoktasınakadartaramayapantüketicitercihlerinegöreayarlamayaizinveren 6 seviyelibir AI güzellikmoduilebirliktegelir.
Noktaekranileufkunuzugenişletin. Telefonuntasarımı, tam ekrankonseptiilebüyülübirizlemedeneyimiyaratıyor. TECNO CAMON 12 Air,ekranınsağüstköşesineyerleştirilmişönkameraileekranda 'Nokta' özellikli ilk akıllıtelefondur. Cihaz, 20:9 en boy oranınave% 90,3 dahayüksekekran / vücutoranınasahip 6,55 inç HD+birekranasahiptir.Telefonun cam kaplamalıarkakapağıbirstilikonudurveışıklafarklıaçılarlaetkileşimegirdiğindeçifttonlurenklerinparlakbiretkileşimiilegözehitapeder. Cihaz 2 zarifrenktegeliyor - Bay Blue & Stellar Purple. Köşelerinetrafındakibüyükyuvarlakeğrilerveyekparetasarımıyla, cihazmükemmelbirüründeneyimisağlar, kavramahissipürüzsüzvepratiktir, kullanımkeyfinekatkıdabulunur.
GüçlüDonanımÖzellikleri
CAMON 12 Air sadecemükemmelkameraözelliklerivegüzelgörünümileilgilideğil, aynızamandagüçveperformansla da geliyor. Akıllıtelefon, sunulan 4GB + 64GB modelinde 2.0 GhzHelio P22 Octacoreişlemcikullanıyor. ROM, 128 GB'akadargenişletilebilir. Özel microSD kart yuvasınasahipçiftSIM'libirakıllıtelefonvekullanıcıların her iki SIM karttaaynıanda 4G VoLTE kullanmasınaizinveriyor.
Cihaz, dahaakıllıHiOS 4.6 yazılımının AI Güçyönetimiözelliğiileoptimizasyonyoluyladaha da uzunsüredayanan 4000 mAhyüksekkapasitelibirpilömrünesahiptir.
 
GeleceğeHazırAndroid 9 Pie TabanlıHiOS 5.5 Arayüz
CAMON 12 Air, akıllıtelefonkullanıcılarınadahaakıllıvesezgiselnavigasyontemelivermekiçinyapayzekakullananHiOS 5.5 iledonatılmıştır. Ayrıca, ençokkullandığınızuygulamalaraakıllıcaöncelikvererekve APP, Sensörve CPU gibidonanımlarıngüçtasarrufumodunuayarlayarakpilömrünü optimize eder.
Akıllıtelefongizliliğivegüvenliğibugünlerdekilitönemesahipolduğundan, 0,3 saniyeninaltındahızlıYüzTanımaKilidisağlayangelişmiş AI yüztanımateknolojisiilebirliktegeliyor.


SPARK 4 Lite Ana Özellikleri
Güçlübir 8MP ÖnveArkaKamera
8MP FlaşlıÖnKamera, Net, Parlak, GüzelGörüntüler
Flaşözellikli 8MP AI Selfie Kamera, SPARK 4 Lite ileçekilenselfie'leridaha net, dahaparlakvebüyüleyicikılar. SPARK 4 Lite, sınırlamalarıaşarrak, flaşıdamlaçentikekranındagizler.Böylece her zaman çekiciselfie'lerçekebilirsiniz. Portremoduyla, arkaplanınızıbulanıklaştırınvekendinizineniyiportreözçekimlerinieldeetmekiçinfotoğrafınodaknoktasıolun. Makyajsanatçısınagitmeyegerek yok, AI güzellikmodusiziniçinprofesyonelgüzelleştirmeyapar. Gelinve SPARK 4 Lite iledahaeğlencelianlarkaydedin.


NoktaÇentikEkranileGerçekSinematikEkranDeneyimi:
Telefonuntasarımı, maksimumekrankonseptiileüstünbirsürükleyicideneyimyaratıyor. TECNO'dan SPARK 4 Lite, 20:9 en boy oranına, yüzde 90 ekran / vücutoranınave 450 nit parlaklığasahip 6.52 inç HD + ekranasahipvekullanıcılarındahaiyigörüntülemedeneyimiiçinsüpergenişbirgörünümeldeetmelerinisağlıyor. Süper tam görüşekranıveyüksekçözünürlükdahaiyibirgörseldeneyimsunar. Mükemmelekranoranıiletüketici, dahaazkaydırmailedahafazlaiçeriğegözatabilirvegerçekbirsinemaizlemedeneyimininkeyfiniçıkarabilir
KazananPerformans
32GB ROM iledonatılmışolarak, ensevdiğinizanılarınızıveönemlidosyalarınızısaklamakiçindahafazlaalanvardır. 2GB RAM akıcıbirperformanssağlar, DörtÇekirdekliişlemcidahadüşükgüçtüketimivedahahızlıçalışmasunar. Arkadaşlarınızlasohbetetmek, müzikdinlemek, selfies çekmek, web sitelerineaynıandagözatmak, SPARK 4 Lite halasorunsuzbirşekildeçalışacaktır. 4000mAh büyükpil, günlükişveoyuniçinsürekligüçkaynağıihtiyaçlarınıkarşılar.
 
 
DahaHızlıveGüvenliKilitAçma
YüzileKilitAçma 2.0,
"Yüztaraması" iletelefonunuzunkilidinianındaaçın. Face Unlock 2.0 sürümündeyenieklenen “KapalıGözAlgılama” ile, uyurkenveyagözlerinizikapatırkentelefonunuzunkilidiniaçmakiçindahaazendişeedin. 2.0 sürümü, karanlıkortamlardaekrandolguışığısunarakdüşükışıksenaryolarındahızlıkilitaçmasağlar.
Her ZamankiGibiÜstün İnce veŞıkTasarım
Sadece 8.4mm kalınlıkile SPARK 4 Lite şaşırtıcıderecederahatbirtutmadeneyimiyaratırveoldukçapratiktir. Sade veCesur, aynızamandacesurrenklerkişiliğinizekesinbirhavakatıyor. SPARK 4 Lite, 2 renkligradyanarkakapaklabirliktegelir - Hillier Purple ve Vacation Blue. Gözalıcırenkseçeneklerisizikolaycaön plana çıkarır. 
  •  


 

YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
TARIMI VİRÜS DEĞİL, İKLİM VURDU
TARIMI VİRÜS DEĞİL, İKLİM VURDU
Merkez Bankası'nın Altınları
Merkez Bankası'nın Altınları