DEVLETE BORÇLU OLANLARIN İFLASI YAKIN! (2)
Reklam
Mustafa  PAMUKOĞLU

Mustafa PAMUKOĞLU

Son Kale

DEVLETE BORÇLU OLANLARIN İFLASI YAKIN! (2)

11 Ocak 2018 - 22:32

DEVLETE BORÇLU OLANLARIN İFLASI YAKIN! (2)

"Vergi borcu olan devletten alacağını tahsil edemeyecek"

Geçen yazımızda 6183 sayılı yasada Torba yasa ile yapılan değişiklik ile koruma önlemi olarak yasada belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarının hakediş sahiplerine ödeme yapmadan önce “vergi borcu yoktur” yazısını aramalarının ve bu yazıyı ibraz etmeyenlere alacaklarını ödememelerinin zorunlu kılındığını açıklamıştık.

Bu yasal düzenleme özet olarak şunu diyor: Vergi borcun varsa kamu idarelerinden alacağını alamazsın.

KAPSAMDAKİ KURUMLAR

* Genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları,

* Belediyeler, il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler,

* Bu kamu idarelerine bağlı döner sermaye işletmeleri, alacağı olan kişi ve kuruluşlara ödeme yapmadan önce “vergi borcu yoktur” yazısını arayacak.

HANGİ ÖDEMELERDE ZORUNLULUK VAR?

Kamu ihale kanununa tabi mal ve hizmet alımları ve yapım işlerinde yukarıda sayılan kurumlar ödeme yaparken vergi borcu olmadığını arayacaklar.

Ancak kırtasiye alımları, giyim kuşam alımları, hammadde alımları, yiyecek, içecek ve yem alımları, mal ve hizmet kira giderleri gibi Tahsilat Tebliği ekinde sayılı 29 kalem mal ve hizmet alımı için ödeme yapılırken “vergi borcu yoktur” yazısı aranmayacak.

Müteahhitlerin yapım işleri nedeniyle hak ediş ödemeleri yapılmadan önce müteahhitlerin vergi borcunun olmadığını ihaleyi yapan makam arayacak.

TEŞVİK ÖDEMLERİ DE KAPSAMDA

Nakdi olarak sağlanan devlet yardımları, teşvikler ve destekleri ödeyen kurumlar da ödemeyi yapmadan önce vergi borcu yoktur yazısı isteyecek.

Örneğin Tübitak’tan nakit olarak Ar-Ge desteği alanların vergi borcu varsa bu desteği tahsil edemeyecek.

İSTİSNA EDİLEN ÖDEMELER

Aşağıdaki ödemeleri yapanların ilgiliden “vergi borcu yoktur” yazısı isteme zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Eğitim ve öğretime yönelik burs ve diğer adlarla yapılan ödemelerde,

* 6183 sayılı Kanunun 70’inci maddesi gereğince haczedilemeyen ödemelerde,

* 6183 sayılı Kanunun 105’inci maddesinde sayılan tabii afetlere maruz kalanlara yapılan devlet yardımı, teşvik ve destek ödemelerinde,

* Bütçelerine mahalli idarelerin katkıda bulunduğu kuruluşların proje ve faaliyetleri karşılığında mahalli idarelere sağladığı destek ödemelerinde,

* Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kurumlarının yapılması, yaptırılması, kiralanması, onarım ve bakımlarının yapılması, yarım kalan tesislerin tamamlanması ve tefrişatı için mahalli idarelere (il özel idareleri, belediyeler ve köyler) verilen mali katkı kapsamında nakdi olarak yapılacak ödemelerde,

* Su alımı ödemelerinde,

* Abonelik ücretleri, posta ve telgraf giderleri, ihale usulü dışında yapılan haberleşme alımı ödemelerinde,

* İhale usulü dışında yapılan enerji (yakacak ve elektrik) alımı ödemelerinde, zorunluluk yoktur.

VADESİ GEÇMİŞ BORÇ

Vadesinde ödenmeyen her türlü vergi, resim, harç, vergi ziyaı cezası, gecikme faizi ve zamları vadesi geçmiş borçtur.

Tecil edilen, kanunen yapılandırılan ve taksitleri ödenen, tecil ve yapılandırma şartları ihlal edilmeyen borçlar vadesi geçmiş borç sayılmayacaktır.

Vergi mahkemesinde kazanılan davaların temyiz aşamasında olan ihtilaflı borçlar veya yürütmeyi durdurma kararı verilen ihtilaflı borçlar da vadesi geçmiş borç sayılmayacaktır.

TUTAR VE TARİH

2 bin liranın üstünde olan ödemelerde bu zorunluluk var.

Bu zorunluluk 01.01.2018’den itibaren başlıyor. Ancak yürürlüğün bu tarih olması bu tarihten sonra doğacak ve vadesi geçecek vergi borçları kapsayacak diye yanlış anlama olmamalı. Kurumların bu zorunluluğa tabi olmaları 1 Ocak 2018’den itibaren başladı.

YASADA AYRINTILAR ÇOK

Anılan yasa düzenlemesinde köşemize sığmayacak detaylar var. Aslında teknik bir makale konusu. Ama işin özeti vergi borcu olanların vergi borcunu ödeyinceye veya tecil edinceye kadar kapsamdaki kamu idarelerinden alacağını tahsil etmesi artık çok zor.

YASANIN AMACI NE?

Bütçe açığı artıyor. Mali disiplini sağlamak ve vergi tahsilatlarını artırmak gerekiyor.

Yapılandırma ve tecil taksitlerinin zamanında ödenmesini icbar etmek ve bu yolla Hazine’nin nakit akış dengesinin bozulmamasını sağlamak zorunlu halde.

Vergi borçlarının ödenmesi hususunda bir zorlayıcı sistem getirmek şart.

Ancak yasal düzenleme oldukça sert ve ekonomiden kaynaklanan sorunlar nedeniyle vergi borcu bulunanları oldukça olumsuz etkileyecek.

YORUMLAR

  • 0 Yorum