100 Yıl oldu…
Reklam
Reklam
Cenk Ali Nevruz

Cenk Ali Nevruz

“Miskin Hane”

100 Yıl oldu…

01 Kasım 2018 - 22:16

100 Yıl oldu…
 
Bugün, birkaç vatansever öğrencinin, II. Abdülhamit’in zorba rejimine karşı kurdukları muhterem İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin tarihe intikal edişinin 100. seneyi devriyesi…  
“Memleketimizin daima selameti atiyesini ve milletimizin terakki ve tefeyyüzünü ve saadetini emel ve düsturu ile hareket” etmiş olmaları münasebetiyle pek aziz hatıralar ile yâd edilen cemiyetin tarihi ile ilgili yapılan çalışmalar arasından en güzel adlandırmayı Tarık Zafer Tunaya’ya aittir: “İttihat ve Terakki: Bir Çağın, Bir

Kuşağın, Bir Partinin Tarihi”

Gerçekten bir kuşağa ait bir partidir. Bu kuşağın bir ideali vardır. Bu ideal Mahmut Şevket Paşa hazretleri tarafından “o köhne bizans'ın yıldız burcunda ikamet eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere gözyaşı döktürmekten mütelezziz olan haris, 600 senelik muhteşem muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki canavar” olarak ifade bulan istibdat sultanının yıkılması ilk amaçlarıdır.

İstibdat ile mücadele ve memleketin selameti için gayret göstermekten başkaca bir kabahati (!) olmamasından dolayı cemiyeti âli üzerine çalışan en önemli araştırmacılarından Erol Şadi bey,
 ittihatçılık evvela bir ruhtur.” diyebilme cesaretini gösterebilmiştir.

Bu ruh nedeniyle bugün bile vatanperver kişiler, genellikle ittihatçı olarak suçlanmaktadır. (!)
Dikkat ediniz, muhterem Cemiyetin, her biri birbirinden kıymetli azaları hakkında bugüne kadar çok şey yazılmıştır. İyisi ile kötüsü ile anlatan bu kitapların ortak noktası muhterem cemiyetin ve hiçbir üyesinin adı rüşvet ve diğer maddi düşkünlüklere karışmamasıdır.
Hayalperestlikten, beceriksizliğe kadar hasımlarınca türlü suçlamalarla karşılaşan bu tertemiz insanların hiçbiri hırsızlıkla, arsızlıkla yan yana getirilmemiştir.
Siyasi tarih bilgisi yoksunu bazı kişiler, muhterem cemiyetinin ideallerinin düşmanlarının propagandaları neticesinde, Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin pek kıymetli cemiyetin aziz üyelerine karşı kim beslediğini düşünmektedir. Bu kara propaganda mağduru kişilere gerçeğe ulaştıracak bir bilgi paylaşmak isterim:

Gazi Paşa Hazretleri tarafından hazırlatılan Ermeni Suikast Komiteleri Tarafından Şehit Edilen veya Bu Uğurda Suver-i Muhtelife ile Düçar-ı Gadrolan Ricalin Ailelerine Verilecek Emlak ve Arazi Hakkında Kanun.
Bu kanunu okuduklarında, cemiyetin üyelerine karşı Gazi Paşanın neler düşündüğü anlaşılacaktır. Bu kanunun birinci ve ikinci maddelerinde şunlar yazmaktadır:
“Ermeniler tarafından siyasi maksatlarla şehit edilen Türk rüesayı siyasiyesinin zevce yahut çocuklarına Ermeni emval ve emlaki metrukesinden bir mesken temlik olunur. İşbu meskenin kıymet ve mahiyeti şehit edilen zevatın en müreffeh zamanındaki hal ve şanı nazarı itibara alınarak takdir olunur.”
Kanunun esbab–ı mucibesi ise şu şekildedir:
“Memleketimizin daima selameti atiyesini ve milletimizin terakki ve tefeyyüzünü ve saadetini emel ve düsturu hareket ittihaz etmiş olmalarından naşi suikasta maruz kalarak şehit edilen erkan ve ricali memleketin milletin yedi emanetine mevdu eytam ve eramilinin ekseri ahvalde duçarı fakru zaruret oldukları görülmektedir. Büyük mefkureler arkasında nihayet hayatlarını feda eden zevat– ı aliyenin aile ve evlatlarının tevhidi âlâmı için onları mükâfatlandırmak emsalini teşçi ve milletin hissi şükranını ızhar ve teyit eder. İşte bu mütalaa ile merbut lâyihai kanuniye kaleme alınmıştır.”
Başka kurumlarla karşılaştırılması siyasi tarihimiz açısından caiz olmayan muhterem cemiyetin, İttihat ve Terakki adı altındaki parti organizasyonu, tarihe intikal ettiği bu günde derin bir saygı, hürmet ve hasretle yâd ediyorum.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum